zde se nacházíte:
Úvod > Řešení

LOKiA umí řídit i složitý sklad jednoduše

Široká paleta volitelných možností pro řízení skladu

Domluvte si ukázku řešení

Funkce skladového softwaru LOKiA WMS

Architektura skladového systému LOKiA WMS je postavena na modulárně konfigurovatelné struktuře. Což znamená, že každá společnost si výběrem těchto modulů může skladový systém seskládat dle konkrétních potřeb. Tyto moduly jsou vyvíjeny na základě potřeb zákazníků a jsou testovány na trhu. Průběžně jsou zdokonalovány a upravovány tak, aby z nich společnosti pracující se systémem LOKiA měly co největší užitek.

Systém LOKiA WMS se skládá:

 1. Ze základní platformy

  • Tyto funkcionality jsou v systému obsaženy vždy.
  • Úplně pokryjí základní skladové procesy pro správný provoz skladu.
  • Již se základní platformou jde o plnohodnotný skladový systém.

 2. Z nástavbových modulů

  • O tyto moduly si můžete rozšířit systém LOKiA tak, aby nejlépe vyhovoval provozu vašeho skladu.
  • Seznam nástavbových modulů není konečný.
  • Pokud nenaleznete modul, který by odpovídal vaší představě, obraťte se na nás a společně ho vymyslíme.

Základní platforma systému LOKiA WMS

Funkce základní platformy

Rozložení a značení skladů

Správa a evidence skladových pozic (sklady, regály, přihrádky) zakreslených v grafické mapě skladu. Generování etiket pro tisk. Práce s více skladovými objekty.

Zboží

Správa a evidence katalogu zboží a čárových kódů. Rozdělení zboží do kategorií, přiřazení měrných jednotek ke zboží. Importování zboží z MS Excel.

Proces příjmu

Evidence příjmových dokladů (typicky nákupních objednávek). Uložení přijatého množství zboží na určitou skladovou pozici: 1) Manuálně ve webové aplikaci (na základě papírového dokladu/úkolu), 2) Manuálně na čtečce čárových kódů, 3) Řízeně na čtečce čárových kódů (na základě dokladu).

Proces výdeje

Evidence výdejových dokladů (typicky prodejních objednávek). Rezervace zboží pro konkrétní objednávky. Zobrazení informací o alternativních měrných jednotkách. Výběr zásob podle zvolené strategie (FIFO, FEFO nebo co leží nejblíže).Vyskladnění požadovaného zboží ze skladových pozic: 1) Manuálně ve webové aplikaci (na základě papírového dokladu/úkolu), 2) Manuálně na čtečce čárových kódů, 3) Řízeně na čtečce čárových kódů (na základě dokladu).

Inventura

Úprava stavu zásob bez přerušení činnosti skladu. Provádí se buď Průběžná nebo Celková inventura, a to prostřednictvím jak webového klienta, tak i na čtečce čárových kódů. Může ji provádět více skladníků zároveň.

Inventura po zboží

Kromě inventury po přihrádkách můžete provádět také inventuru po jednotlivých artiklech (tedy vybrat zboží, které se má inventurovat).

Přesuny

Přesuny zásob mezi skladovými pozicemi v rámci jednoho skladu. Je možné provádět i tzv. Řízený přesun – z webové aplikace zadává vedoucí skladu úkoly skladníkům ke konkrétnímu přesunu zboží v rámci skladu.

Optimalizace tras

Při všech pohybech skladníků jsou optimalizovány jejich trasy. Úkoly jsou řazeny postupně dle požadované logiky průchodu skladem.

Grafická mapa skladu

Aktuální vizuální přehled stavu zásob ve skladu s možností zobrazení detailů zásob.

Export reportů

Přehledy ohledně zásob, zboží, skladových objektů a objednávek.

Číselné řady

Možnost generování čísel zboží podle nastavené logiky zákazníkem. Dále umožňuje dopředu tisk štítků zboží před jeho naskladněním.

Nástavbové moduly

Moduly týkající se sortimentu a skladu

Parametry sledování

Modul Parametry sledování umožňuje u vybraných zboží evidovat parametry zásob, jako jsou číslo šarže, datum exspirace nebo sériové číslo. Kromě těchto obvyklých parametrů je možné sledovat libovolné zákaznicky specifické parametry. Těchto parametrů může být libovolný počet, a to různých datových typů.Tímto modulem je tedy možné řešit celou řadu zákaznických požadavků.

Evidence logistických dat

Modul umožňuje evidovat rozměry a hmotnost jednotlivých produktů a ve vybraných procesech s těmito údaji pracovat.

Hladiny zásob

Tento modul slouží jako podklad pro nákup zboží (nebo jiný způsob jeho doplnění) - umožňuje hlídat celkové hladiny zásob na úrovni celého skladu (případně skladovacích objektů).

Moduly týkající se tisku a etiket

Tisk z termotiskáren

Pomocí tohoto modulu je možné ze síťových termotiskáren tisknout etikety, které navrhujeme podle přání zákazníka. Tisk lze vyvolat na webu, čtečkách nebo i automatizovaně během některých procesů. Tisknout se mohou například etikety zboží, přihrádek, nebo přepravní štítky.

Moduly týkající se příjmu

Automatický příjem

Pomocí tohoto modulu je možné automaticky naskladnit zboží na vybranou pozici bez toho, aby musel skladník cokoliv zadávat nebo potvrzovat. To se může hodit v případě, kdy je 100% spolehnutí na to, že někde dorazilo zboží, např. na základě podnětu z jiného software.

Příjem více skladníky

Tento modul umožňuje jeden příjmový doklad zpracovat souběžně více skladníky.

Řízené zaskladnění

Tento modul umožňuje navrhnout pozici, kam se má uložit právě přijímané zboží. Aktuálně nabízíme dvě šablony/strategie zaskladnění: 1) Vyhledání nejbližší prázdné přihrádky, do které je možné dané zboží umístit (podle nastavené zóny). 2) Pevná pozice, kdy je nastavena konkrétní přihrádka pro dané zboží.

Moduly týkající se výdeje

Vícekrokový výdej

Při vícekrokovém výdeji je možné na úrovni objednávek konfigurovat, jaký má být průběh výdeje zboží. Kombinovat lze fáze vychystání, balení a nakládky. V případě vícekrokového výdeje není vychystané zboží rovnou odepsáno ze skladových zásob, ale přesunuto na předávací pozici, kde čeká na další zpracování.

Balení s kontrolou

Možnost rozšířit proces Balení o kontrolu, během které skladník pomocí načtení čárového kódu ještě jednou zkontroluje, že vychystání bylo provedeno správně. Modul zaznamenává a ukládá zjištěné chyby, a to včetně zodpovědné osoby.

Automatický výdej

Modul umožňuje automaticky vydat a odepsat požadovanou zásobu z vybrané skladové pozice bez toho, aby to musel skladník zpracovat nebo potvrdit. To se může hodit například při napojení na jiný software (např. odepsání zboží z prodejny na základě pokladního dokladu).

Expirace podle zákazníka

Modul umožňuje evidovat požadované expirace jednotlivými zákazníky a zohlednit je při výběru zásob, které se použijí pro vykrytí dané objednávky.

Skladové zóny

Tento modul umožňuje rozpadnout jeden požadavek na výdej na více úkolů podle toho, ve které zóně leží vybraná zásoba zboží. Jednu objednávku tak může paralelně zpracovávat více skladníků každý ze své části skladu. Modul je také možné využít pro rozlišení přístupu pomocí manipulační techniky (např. oddělit, kteří skladníci mohou odebírat zboží z pozic, do kterých se lze dostat pouze s vysokozdvižným vozíkem).

Rozdělování dokladů podle počtu řádků

Tento modul umožňuje rozpadnout jeden požadavek na výdej na více úkolů podle nastaveného počtu řádků. Velké objednávky tak může paralelně zpracovávat více skladníků.

Napojení na dopravce

Tento modul s využitím třetí strany Balíkobot nebo Foxdeli obsahuje napojení na systémy téměř všech dopravců a umožňuje tak posílat a zobrazovat informace o vytvořených zásilkách. Pozn. Modul vyžaduje moduly Vícekrokový výdej a Tisk z termotiskáren.

Postupné vykrytí objednávky

Díky tomuto modulu je možné v případě, že objednávka není celá vykrytá disponibilní zásobou, připravit alespoň tu část zboží, která dostupná je. Po doplnění chybějících zásob je možné dovychystat zboží, které v objednávce ještě chybělo.

Nakládka zboží

Nakládka pokročilá

Modul nakládka umožňuje evidovat vychystané nebo zabalené zboží na nakládkových pozicích až do doby než fyzicky opustí sklad pomocí dopravy. Zboží je možné evidovat na jedné nebo i více nakládkových předávacích pozicích.

Manipulační jednotky

Modul manipulační jednotky umožňuje evidovat zboží kromě standardní evidence na pozici ještě i na manipulačních jednotkách (v krabicích, na paletách apod.). Díky tomu je pak při dalších procesech možné se zbožím manipulovat i prostřednictvím manipulačních jednotek.

Celopaletový výdej

Modul celopaletový výdej zajistí, že při vychystávání celopalet je skladník naváděn na pozice, kde jsou tyto palety uloženy. Skladník tak není zdržován naváděním na nekompletní palety a odpadá nutnost "seskládávání" celopalet.

Multipicking

Multipicking

Modul umožňuje skladníkovi při jednom průchodu skladem vychystat zboží pro více objednávek.

Moduly týkající se organizace skladových procesů

Prioritizace úkolů a přidělování úkolů

Tento modul umožňuje využívat v případě potřeby přidělování úkolů dle schopnosti a kvalifikace skladníků a prioritizovat objednávky ve frontě. Lze také řídit prioritu přímo z ERP a tím zajistit např. urgentní vychystání ze skladu atp.

Typy objednávky

Modul umožňuje k jednotlivým Dokladům evidovat tzv. Typ objednávky, a následně řídit, který skladník může pracovat na kterých objednávkách. Toto nastavení lze kdykoliv v reálném čase měnit. Lze ho tedy využít k organizace práce ve skladu v závislosti na aktuální situaci a prioritách (např. upřednostnění objednávek určitého dopravce, který má brzy přijet). Logiku rozdělení objednávek do typů si může každý zákazník zvolit sám.

Moduly zavádějící nové procesy

Doplňování

Tento modul zavádí proces řízeného doplňování, kdy systém na základě nastavených hladin sám organizuje doplňování vychystávacích pozic tak, aby pickeři mohli pracovat bez přerušení.

Transformace

Pomocí tohoto modulu je možné systémově provádět změny a převody zboží - například přebalení, kompletace nebo jednoduchou výrobu. Systém následně eviduje všechny informace o provedené transformaci, například která šarže výrobku vznikla z jaké šarže materiálu. Modul obsahuje také funkci "kusovníku", tedy předpis skladby opakujících se transformací (např. při opakovaných kompletacích, receptury, atp.)

Nepřevzaté zásilky

Tento modul umožňuje snadno zpátky naskladnit dříve expedované zboží. Jedná o nepřevzaté zásilky (vracející se přepravce zpět do expedičního skladu). Systém eviduje, kdy bylo zboží vráceno, co se vrátilo, a kdo vrácení zpracoval. Dále je možné data použít např. pro výpočet, kolik % objednávek se od zákazníků vrací. Lze využít integraci na ERP a nastavit automatické režimy, např. storna dokladů v ERP a tím eliminovat administrativní zátěž.